Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
23.12.2020

Predstavljanje Godišnjeg izvještaja pred Odborom za ljudska prava i slobode

Predstavljanje Godišnjeg izvještaja pred Odborom za ljudska prava i slobode

Zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava Valentina Pavličić, je na poziv Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore prisustvovala dana 23.12.2020.godine, prvom zasijedanju sjednice Odbora za ljudska prava i slobode u Plavoj Sali Skupštine Crne Gore. Odbor je u skladu sa članom 68 Poslovnika Skupštine Crne Gore, u okviru kontrolne i nadzorne uloge, razmotrio Izvještaj o radu Kancelarije Zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu za 2019. godinu...23.09.2021.

Presuda u odnosu na Crnu Goru pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Presuda u odnosu na Crnu Goru pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu (u daljem tekstu: „Evropski sud“) donio je presudu u predmetu Siništaj protiv Crne Gore (br. predstavke 31529/15) i utvrdio povredu člana 6 stav 1 (pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda („Konvencija“) zbog prekomjerne dužine trajanja postupka pred Ustavnim sudom Crne Gore...

KEI

Pitajte zastupnika

Aktuelnosti

24.09.2021.

Ključne izmjene koje donosi Protokol br. 15 uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i njihov uticaj na crnogorski pravosudni sistem

Ključne izmjene koje donosi Protokol br. 15 uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i njihov uticaj na crnogorski pravosudni sistem

Od svog konstituisanja pa nadalje, Evropski sud pretrpio je značajne reforme koje su uslovljene jednim dijelom velikim brojem prispjelih i zavedenih pojedinačnih predstavki, koje su u jednom trenutku premašivale cifru od 100.000 neriješenih predstavki. Kroz uspostavljanje i održavanje Konferencija na visokom nivou, od Interlakena do Kopenhagena, nastavljen je rad na reformisanju Evropskog suda i samog teksta Evropske konvencije o ljudskim pravima (u daljem tekstu “Konvencija”)...

više...
23.09.2021.

Presuda u odnosu na Crnu Goru pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu (u daljem tekstu: „Evropski sud“) donio je presudu u predmetu Siništaj protiv Crne Gore (br. predstavke 31529/15) i utvrdio povredu člana 6 stav 1 (pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda („Konvencija“) zbog prekomjerne dužine trajanja postupka pred Ustavnim sudom Crne Gore...

više...
15.09.2021.

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Dana 15. septembra 2021.godine u hotelu „Hilton“ u Podgorici održava se jednodnevni seminar pod nazivom „Pravo na imovinu u smislu člana 1 Protokola 1 uz EKLJP i praksa Evropskog suda za ljudska prava“. Navedeni seminar sprovodi se u okviru Programa za kontinuiranu obuku sudija i državnih tužilaca za 2021.godinu, u organizaciji Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, a uz podršku AIRE Centra iz Londona i Britanske ambasade u Podgorici...

više...
03.09.2021.

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Dana 3. i 4. septembra 2021. godine u hotelu Hilton u Podgorici održava se Osmi godišnji Regionalni forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu pod nazivom „Nezavisnost i nepristrasnost pravosuđa“, u organizaciji AIRE centra i Civil Rights Defenders organizacije, na kojem će zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, Valentina Pavličić, uzeti učešće u svojstvu moderatora u nacionalnom radnom centru...

više...
02.09.2021.

Presuda u odnosu na Crnu Goru pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu („Evropski sud“) donio je presudu u predmetu Ražnatović protiv Crne Gore i utvrdio da nije bilo povrede prava na život zagarantovanog članom 2 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda („Konvencija“)...

više...